ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Wykonanie-robot-budowlanych-2

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej pt.

 

W związku z Projektem pod nazwą „Utworzenie Parku Naukowo – Technologicznego  Euro-Centrum – rozwój i zastosowanie nowych technologii  w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”;

realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 5: Dyfuzja innowacji;

Działanie 5.3: Wspieranie Ośrodków Innowacyjności Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka;

finansowanym ze środków Unii Europejskiej oraz środków budżetu Państwa;
w związku z umową o udzielenie wsparcia z dnia 08 października 2010 r. o nr POIG.05.03.00-00-010/10-00.

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Odpowiedź na zapytania wykonawców:

 1. odpowiedź 1
 2. odpowiedź 2
 3. odpowiedź 3
 4. odpowiedź 4
 5. odpowiedź 5
 6. odpowiedź 6
 7. odpowiedź 7
 8. odpowiedź 8
 9. odpowiedź 9
 10. odpowiedź 10

 

Załączniki:

 1. Dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót                                                                                                                                   Informacja Zamawiającego dot. zmiany przedmiarów robót
 2. Wzór umowy na przebudowę i modernizację
 3. Formularz ofertowy
 4. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
 6. Informacja dotycząca doświadczenia
 7. Informacja dotycząca osób zdolnych do wykonania zamówienia
 8. Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego
 9. Minimalne wspólne wymagania dotyczące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz umowy odpowiedzialności ryzyk budowy i montażu
 10. Minimalne szczególne wymagania dotyczące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
 11. Minimalne szczególne wymagania dotyczące umowy ubezpieczenia odpowiedzialności ryzyk budowy i montażu

 

Informacja o zakończeniu postepowania

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.