ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
projekty

> Projekty

Projekty

W ramach Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego wspieramy rozwój innowacyjnych technologii prowadząc szereg działań badawczych, doradczych, szkoleniowych i edukacyjnych. Chcąc osiągnąć na tym polu jak najlepsze efekty współdziałamy z doświadczonymi przedstawicielami naszej branży, w tym uczelniami wyższymi i technicznymi oraz firmami skupionymi w  ramach Klastra Technologii Energooszczędnych. Realizujemy liczne projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym środków unijnych. Ostatnio realizowane przez nas projekty to:

TRANSIENCE TRANSItioning towards an Efficient, carbon-Neutral Circular European industry

Projekt TRANSIENCE dotyczy opracowania modeli działań na rzecz klimatu i gospodarki
o obiegu zamkniętym w przemyśle europejskim.

Ma na celu wyznaczenie ścieżek prowadzących do dekarbonizacji przemysłu w Europie, osiągnięcia neutralności klimatycznej i zamknięcia obiegu materiałów w oparciu o analizy i rekomendacje dla 4 regionów modelowych: Kraju Basków, Portu Rotterdam, Zagłębia Ruhry i Górnego Śląska.

Do zadań projektu należą m.in. badanie wzajemnych powiązań, dodatkowych korzyści i kompromisów między dekarbonizacją, obiegiem zamkniętym i zrównoważonym rozwojem przemysłu europejskiego, a także zapewnienie doradztwa strategicznego i promowanie najlepszych praktyk w przemyśle ze wzmocnieniem roli zaangażowanych interesariuszy.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum znalazł się w gronie 12 partnerów projektu, jako jedyny podmiot z Polski. W pracach konsorcjum zespół Parku będzie skupiał się nad badaniem sytuacji na Górnym Śląsku. Do zadań Parku będzie należało m.in. budowanie sieci współpracy i wzmacnianie zaangażowania interesariuszy ze Śląska w proces transformacji przemysłowej, a także upowszechnianie najlepszych praktyk i doradztwa strategicznego w tym zakresie.

Partnerzy: Institute of Communications and Computer Systems (ICCS) – Coordinator; Centre for European Policy Studies (CEPS); E3 Modelling S.A. (E3M); Fraunhofer Institute for Systems and Innovation Research (Fh ISI); Holistic P.C. (HOL); Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK); Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum (PNTEC); Tecnalia Research and Innovation (TECNALIA); University College London (UCL); Utrecht University (UU); Wuppertal Institute for Climate, Environment and Energy (WI); Paul Scherrer Institute (PSI).

Czas realizacji projektu: styczeń 2024 – grudzień 2027

Budżet projektu: 5 912 058.86 EUR
Poziom dofinansowania: 100%

Projekt dofinansowany przez UE z programu badań i innowacji Horyzont 2020.

How far&fast can we go? Accelerating just transition in Ceadîr-Lunga

Projekt „Jak daleko możemy zajść i jak szybko możemy to zrobić? Przyspieszenie sprawiedliwej transformacji energetycznej w Ceadîr-Lunga” realizowany jest przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) za pośrednictwem Polish Challenge Fund, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt polega na współpracy partnerskiej pomiędzy Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum (innowatorem) i gminą Ceadîr-Lunga (partnerem lokalnym). Celem współpracy jest przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej efektywności energetycznej, zastosowania odnawialnych źródeł energii i technologii oszczędzania energii, które mogą wspierać łagodzenie ubóstwa energetycznego w Ceadîr-Lunga. W części praktycznej projekt obejmuje opracowanie studium wykonalności dla zastosowania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych Ceadîr-Lunga i nadzór nad jego wdrożeniem.

W efekcie realizacji projektu planowane jest stworzenie otwartego ekosystemu innowacji dla Ceadir-Lunga, zbadać i rozwinąć partnerstwo publiczno-prywatno-społeczne dla sprawiedliwej transformacji energetycznej.

Czas realizacji projektu: grudzień 2022 – czerwiec 2023

Budżet projektu: $69 535,00
Poziom dofinansowania: $38 004,00

Więcej o programie: UNDP Moldova

 

Post Coal Future LAB (PCFL) - Laboratorium Przyszłości Powęglowej

Post Coal Future Lab (PCFL) - Laboratorium Przyszłości Powęglowej - to inicjatywa odpowiadająca na złożone wyzwania transformacji energetycznej. Jej celem jest ułatwienie i wzmocnienie współpracy w transformujących się regionach węglowych i pomiędzy nimi, w szczególności w Środkowo - Wschodniej i Południowej Europie.

Program sprzyja dzieleniu się wiedzą, dialogowi i współtworzeniu rozwiązań wśród różnych podmiotów z różnych regionów, tworząc podłoże dla innowacyjnych inicjatyw i polityk zwiększających korzyści ze Sprawiedliwej Transformacji. Laboratorium pomaga w opracowaniu długoterminowych planów, przyczyniając się do budowy pomyślnej, powęglowej przyszłości regionów europejskich.

W 2022 zrealizowano warsztaty poświęcone powęglowej przyszłości Miasta Bieruń. Warsztaty były pierwszym etapem współpracy między miastem, a stowarzyszeniem BoMiasto, WiseEuropa, Climate-KIC i Parkiem Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum. Działania polegały na wsparciu sprawiedliwej transformacji, czyli procesu dojścia do neutralności klimatycznej, w sposób, który będzie akceptowany społecznie. 

W ramach działania Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum był zaangażowany w szczególności w: współtworzenie koncepcji MiniLab dla Śląska, współpracę ekspercką podczas trwania zadania, udział w przygotowaniu rekomendacji i raportowaniu wniosków z przeprowadzonych spotkań i mapowaniu interesariuszy, uzupełnienie mapowania interesariuszy ze Śląska, udział w zaplanowanych wydarzeniach i spotkaniach projektowych w Bieruniu (woj. śląskie).

Czas realizacji projektu: październik - grudzień 2022

Więcej o projekcie

 

Systemic expansion of regional CIRCULAR Ecosystems for End-of-Life FOAM (CIRCULAR FOAM)

Projekt CIRCULAR FOAM jest realizowany w ramach programu Komisji Europejskiej Green Deal na rzecz budowania rozwiązań systemowych dla niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu przyszłości. Numer umowy o udzielenie dotacji: 101036854.

Projekt dotyczy opracowania modelu obiegu zamkniętego dla pianki poliuretanowej pochodzącej ze zużytych lodówek i odpadów budowlanych. Działania 22 partnerów z 9 krajów mają na celu stworzenie rozwiązania systemowego ze wskazaniem potencjału jego wykorzystania na szeroką skalę w oparciu o studia przypadków przeprowadzone w 3 przemysłowych regionach Europy: „Rheinisches Revier” w Nadrenii Północnej-Westfalii w Niemczech, Metropolię GZM oraz obszar Wielkiego Amsterdamu w Holandii.

W ramach projektu Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum będzie zaangażowany w zarządzanie systemem dla regionów m.in. ocenę interesariuszy, preferencji i zrównoważonego zachowania, analizy ekonomiczne, relacje systemowe oraz komunikację z aktorami zewnętrznymi.

Partnerzy: Covestro Deutschland AG (koordynator projektu), Interseroh Dienstleistungs-GmbH, REDWAVE (BT-Wolfgang Binder GmbH), Unilin Insulation, Electrolux Italia SPA, Circularise BV, BioBTX BV, Rijksuniversiteit Groningen, Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Hochschule, St. van Amsterdam, Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Insittuten, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Fraunhofer Gesellschaft zur Förderung der Angew. Forschung, Ruhr-Universität Bochum, Forschungszentrum Jülich GmbH, Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska (METR), Park Naukowo Technologiczny Euro-Centrum sp. z o.o., IZNAB sp. z o.o. oraz DECHEMA Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V..

Czas realizacji projektu: październik 2021 – wrzesień 2025

Projekt dofinansowany przez UE z programu badań i innowacji Horyzont 2020 w ramach umowy nr 101036854.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II (SO RIS w PPO II)

Projekt pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim" (SO RIS w PPO II) jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Liderem projektu jest Województwo Śląskie (Departament Rozwoju Regionalnego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji). Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum należy do grona partnerów projektu, gdzie obecni są również: Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice, Główny Instytut Górnictwa, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego, Politechnika Śląska oraz porozumienie: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych, Spin-US.

Cele projektu:

 • usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu;
 •  zacieśnienie współpracy sieciowej poprzez budowanie kompetencji oraz kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS);
 • zwiększenie liczby Obserwatoriów Technologicznych zgodnych z obszarami technologicznymi i oczekiwaniami jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw;
 • kontynuacja realizacji Procesu Przedsiębiorczego Odrywania mającego na celu wyłonienie sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą wpłynąć na aktualizację inteligentnych specjalizacji wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego (RIS WSL);
 • rozwój działań mających na celu inicjowanie i wzmacnianie współpracy biznesu oraz jednostek B+R i instytucji otoczenia biznesu na rzecz rozwijania inteligentnych specjalizacji poprzez identyfikację obszarów/tematów biznesowych, w ramach których możliwe byłoby wspólne działanie i realizacja nowych innowacyjnych pomysłów biznesowych.

W ramach powierzonych działań Park prowadzi Obserwatorium Specjalistyczne w Obszarze Technologii dla Energetyki, gdzie na bieżąco monitoruje i ocenia jeden z kluczowych obszarów technologicznych zgodny z inteligentną specjalizacją Regionalnej Strategii Innowacji.

Ponadto uczestniczymy w realizacji następujących zadań:

 • Rozwijanie oferty Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych – wsparcie komercjalizacji usług;
 • Kreowanie marki Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych;
 • Opracowanie Regionalnej Strategii Innowacji czwartej generacji.

Czas realizacji projektu: lipiec 2019 – wrzesień 2023

Wartość projektu: 6 169 295,36 PLN

Wartość dofinansowania z UE: 5 020 918,05 PLN

Więcej o projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

Park Naukowo-Technologiczy

Projekt pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.3 Zarządzanie ekosystemem innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

W ramach Projektu, zostały zrealizowane zadania:
1.       Zarządzanie, koordynowanie i monitorowanie ekosystemu innowacji
2.       Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska
3.       Obserwatorium Specjalistyczne w Obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne
4.       Obserwatorium Specjalistyczne w Obszarze Technologie dla Medycyny
5.       Obserwatorium Specjalistyczne w Obszarze Technologie dla Energetyki
6.       Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Nanotechnologie i Nanomateriały
7.       Obserwatorium Specjalistyczne w Obszarze Produkcji i Przetwarzania Materiałów

Park Naukowo-Technologiczny we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, zrealizowały następujące działania:

 • Wybór i diagnoza kluczowych technologii dla Energetyki
 • Analiza potrzeb przedsiębiorców dla obszaru technologicznego Energetyka
 • Smart Lab dla Energetyki
 • Living Lab dla Energetyki
 • Spotkania B2B – kojarzenie przedsiębiorców w ramach specjalizacji technologicznej Energetyka
 • Organizacja spotkań branżowych

Liderem projektu: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
Partnerzy projektu: Główny Instytut Górnictwa, Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Politechnika Śląska, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.


Wartość projektu: 4 756 146,11 PLN
Czas realizacji: 01.01.2017 r. – 31.03.2019 r.

Raport Obserwatorium Specjalistycznego

Raport końcowy z panelu dyskusyjnego

Raport Living Lab

Metodologia

INFORMACJA O PROJEKCIE SO RIS

Cele projektu:

•    usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu poprzez    
     współpracę w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)

•    wyłonienie w procesie przedsiębiorczego odkrywanie sektorów wzrostowych gospodarki
     regionu i aktualizacja regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach Programu   
     Rozwoju Technologii (PRT) i Regionalnej Strategii Innowacji (RIS WSL)

Efekty projektu:

 • aktualizacja PRT oraz Modelu wdrażania PRT;
 • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych, które stanowią podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenia zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
 • analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju;
 • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:    3 940 000,00 PLN

Więcej informacji na portalu INNOBSERVATOR SILESIA:  www.ris.slaskie.pl

 

„Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”

 

Park Naukowo-Technologiczy

Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowany jest w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego celem jest stymulowanie rozwoju firm działających w sektorze poszanowania energii w budynkach. Kluczowym działaniem jest stworzenie infrastruktury (budynków oraz zaplecza laboratoryjnego), która pozwoli prowadzić przedsiębiorstwom i zespołom naukowym działalność badawczo-rozwojową, ukierunkowaną na rozwój technologii energooszczędnych w budownictwie. Park będzie też koordynował współpracę firm tego sektora w ramach Klastra Technologii Energooszczędnych.

Zadanie rozszerzające nr 1 pt. Zwiększenie potencjału laboratoryjnego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Jego celem jest  rozbudowa infrastruktury laboratoryjnej Parku niezbędnej dla zapewnienia korzystnych warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalności badawczą, rozwojową lub innowacyjną w dziedzinie poszanowania energii oraz wykorzystania jej odnawialnych źródeł.        

Zadanie Rozszerzające nr 2  pt. "Rozbudowa potencjału laboratoryjnego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum".

W ramach zadania rozszerzajacego planowane jest utworzenie kolejnego obiektu niskoenergetycznego - budynku montażowo-usługowego spełniającego funkcję badawczą, biurową i wystawienniczą, a także stworzenie Laboratorium Ogniw Folotowltaicznych do badania modułów fotowoltaicznych. Rozszerzone zostanie także Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych oraz data center.

 • Wartość projektu: 129 218 344,88 PLN
 • Poziom dofinansowania z EFRR: 75 374 601,90 PLN
 • Czas realizacji: od października 2010 do września 2015 roku

Więcej o projekcie >>

 

Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach

Park Naukowo-Technologiczy

Projekt „Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach”  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość” Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji”.

Liderem projektu jest: Euro-Centrum
Partnerem projektu jest:  
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

 • Całkowita wartość projektu: 6 273 023,93 zł
 • Poziom dofinansowania: 50%
 • Czas realizacji: od maj 2013 do maja 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Park Naukowo-Technologiczy

 

Ocena warunków klimatycznych dla potrzeb pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Park Naukowo-Technologiczy

Od grudnia 2008 roku na terenie Euro-Centrum działa stacja meteorologiczna z zestawem czujników. Służy ona do pomiarów podstawowych parametrów meteorologicznych (promieniowanie całkowite, usłonecznienie, temperatura i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru ) niezbędnych do oceny warunków meteorologicznych i klimatycznych przy projektowaniu i realizacji instalacji solarnych (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Stacja wyposażona jest w moduł fotowoltaiczny służący do jej zasilania w energię elektryczną, niezbędną do pracy czujników. W przyszłości zestaw zostanie uzupełniony o urządzenie pozwalające mierzyć natężenie promieniowania słonecznego.

Badania są prowadzone wraz z Katedrą Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego, w ramach podpisanego z Grupą Euro-Centrum porozumienia. Mają służyć określeniu warunków meteorologicznych panujących w miejscu planowanej instalacji urządzeń do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej, w celu wyboru optymalnych dla tego miejsca rozwiązań technologicznych. W dalszej perspektywie stacja będzie częścią składową laboratorium funkcjonującego w Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym. Uzyskane informacje będą także przekazywane producentom i instalatorom urządzeń solarnych skupionych w Euro-Centrum Klastrze.

 • Okres realizacji: Grudzień 2008
Fundusz Inkubacyjny Kapitał dla Energii
Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum
Projekty zakończone
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .