ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
projekty

> Projekty

Projekty

W ramach Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznego wspieramy rozwój innowacyjnych technologii prowadząc szereg działań badawczych, doradczych, szkoleniowych i edukacyjnych. Chcąc osiągnąć na tym polu jak najlepsze efekty współdziałamy z doświadczonymi przedstawicielami naszej branży, w tym uczelniami wyższymi i technicznymi oraz firmami skupionymi w  ramach Klastra Technologii Energooszczędnych. Realizujemy liczne projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych, w tym środków unijnych. Ostatnio realizowane przez nas projekty to:

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania

Park Naukowo-Technologiczy

Projekt pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka, Działania 1.3 Zarządzanie ekosystemem innowacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, planowanego do realizacji w latach 2016-2018.
W ramach Projektu, zostaną zrealizowane zadania:
1.       Zarządzanie, koordynowanie i monitorowanie ekosystemu innowacji
2.       Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Technologie dla Ochrony Środowiska
3.       Obserwatorium Specjalistyczne w Obszarze Technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne
4.       Obserwatorium Specjalistyczne w Obszarze Technologie dla Medycyny
5.       Obserwatorium Specjalistyczne w Obszarze Technologie dla Energetyki
6.       Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze Nanotechnologie i Nanomateriały
7.       Obserwatorium Specjalistyczne w Obszarze Produkcji i Przetwarzania Materiałów

Park Naukowo-Technologiczny we współpracy z Agencją Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, zrealizują następujące działania:
·         Wybór i diagnoza kluczowych technologii dla Energetyki
·         Analiza potrzeb przedsiębiorców dla obszaru technologicznego Energetyka
·         Smart Lab dla Energetyki
·         Living Lab dla Energetyki
·         Spotkania B2B – kojarzenie przedsiębiorców w ramach specjalizacji technologicznej Energetyka
·         Organizacja spotkań branżowych

Liderem Projektu jest: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Partnerami Projektu są: Główny Instytut Górnictwa, Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE” Sp. z o.o., Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Politechnika Śląska, Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o., Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii – NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN
Wartość projektu: 4 756 146,11 PLN
Czas realizacji: 01.01.2017 r. – 31.03.2019 r.

Raport Obserwatorium Specjalistycznego

Raport końcowy z panelu dyskusyjnego

Raport Living Lab

Metodologia

INFORMACJA O PROJEKCIE SO RIS

Cele projektu:

•    usprawnienie zarządzania rozwojem naukowo-technologicznym regionu poprzez    
     współpracę w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS)

•    wyłonienie w procesie przedsiębiorczego odkrywanie sektorów wzrostowych gospodarki
     regionu i aktualizacja regionalnych inteligentnych specjalizacji w ramach Programu   
     Rozwoju Technologii (PRT) i Regionalnej Strategii Innowacji (RIS WSL)

Efekty projektu:

 • aktualizacja PRT oraz Modelu wdrażania PRT;
 • analizy potencjału województwa w wybranych specjalizacjach technologicznych zgodnych ze specjalizacjami Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierających rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów technologicznych, które stanowią podstawę do sformułowania planu działania w poszczególnych obszarach oraz punkt wyjścia do wizualizacji potencjału technologicznego regionu, jak również wprowadzenia zmian w regionalnym systemie finansowania innowacji skierowane do przedsiębiorców;
 • analizy potrzeb technologiczno-innowacyjnych przedsiębiorstw ukierunkowane na tworzenie polityki rozwoju;
 • raporty roczne Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych zawierające trendy rynkowe w obszarach inteligentnej specjalizacji

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:    3 940 000,00 PLN

Więcej o projekcie:

Głównym celem projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania( SO RIS w PPO) jest wsparcie i usprawnienie zarządzania rozwojem regionu w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego oraz zwiększenie liczby Obserwatoriów w ramach Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych (SO RIS) zgodnych ze wskazanymi w Programie Rozwoju Technologii województwa śląskiego na lata 2010-2020 (PRT) obszarami technologicznymi.

W ramach projektu realizowane będą założenie Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO), który samorządy województw realizują w perspektywie 2014-2020, a który polega na wyłonieniu sektorów wzrostowych gospodarki, które mogą zmienić lub uzupełnić wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 (RIS WSL) regionalne inteligentne specjalizacje (medycyna, energetyka i ICT). Będzie to możliwe dzięki aktualizacji Programu Rozwoju Technologii oraz Regionalnej Strategii Innowacji.

Projekt będzie skierowany w głównej mierze do przedsiębiorstw, aby zwiększyć ich wiedzę o technologiach i trendach rynkowych, co w konsekwencji pozwoli na podjęcie działań mających na celu podniesie ich konkurencyjności i innowacyjności zarówno na szczeblu regionalnym jak i krajowym. Działanie w zakresie profesjonalizacji usług skoncentrowane będzie przede wszystkim na animowaniu współpracy poprzez m.in. analizę potrzeb technologiczno-innowacyjnych w przedsiębiorstwach i sektorze B+R, zastosowanie modeli biznesowych i instrumentów w zakresie transferu i komercjalizacji technologii w działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw, określenie możliwości biznesowych dla przedsiębiorstw, a także przygotowanie ich do włączenia się w sieci kooperacyjne i w łańcuchy gospodarki globalnej.

Efektem podjętych działań w ramach projektu będzie intensyfikacja i wzrost znaczenia współpracy sieciowej podmiotów poczwórnej helisy, jako głównych aktorów ekosystemu innowacji, mających największy wpływ na rozwój gospodarczy, a co za tym idzie wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki regionu opartej o inteligentne specjalizacje.

Więcej informacji na portalu INNOBSERVATOR SILESIA:  www.ris.slaskie.pl

 

„Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł”

 

Park Naukowo-Technologiczy

Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowany jest w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego celem jest stymulowanie rozwoju firm działających w sektorze poszanowania energii w budynkach. Kluczowym działaniem jest stworzenie infrastruktury (budynków oraz zaplecza laboratoryjnego), która pozwoli prowadzić przedsiębiorstwom i zespołom naukowym działalność badawczo-rozwojową, ukierunkowaną na rozwój technologii energooszczędnych w budownictwie. Park będzie też koordynował współpracę firm tego sektora w ramach Klastra Technologii Energooszczędnych.

Zadanie rozszerzające nr 1 pt. Zwiększenie potencjału laboratoryjnego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Jego celem jest  rozbudowa infrastruktury laboratoryjnej Parku niezbędnej dla zapewnienia korzystnych warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalności badawczą, rozwojową lub innowacyjną w dziedzinie poszanowania energii oraz wykorzystania jej odnawialnych źródeł.        

Zadanie Rozszerzające nr 2  pt. "Rozbudowa potencjału laboratoryjnego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum".

W ramach zadania rozszerzajacego planowane jest utworzenie kolejnego obiektu niskoenergetycznego - budynku montażowo-usługowego spełniającego funkcję badawczą, biurową i wystawienniczą, a także stworzenie Laboratorium Ogniw Folotowltaicznych do badania modułów fotowoltaicznych. Rozszerzone zostanie także Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych oraz data center.

 • Wartość projektu: 129 218 344,88 PLN
 • Poziom dofinansowania z EFRR: 75 374 601,90 PLN
 • Czas realizacji: od października 2010 do września 2015 roku

Więcej o projekcie >>

 

Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach

Park Naukowo-Technologiczy

Projekt „Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach”  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość” Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji”.

Liderem projektu jest: Euro-Centrum
Partnerem projektu jest:  
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

 • Całkowita wartość projektu: 6 273 023,93 zł
 • Poziom dofinansowania: 50%
 • Czas realizacji: od maj 2013 do maja 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Park Naukowo-Technologiczy

 

Ocena warunków klimatycznych dla potrzeb pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Park Naukowo-Technologiczy

Od grudnia 2008 roku na terenie Euro-Centrum działa stacja meteorologiczna z zestawem czujników. Służy ona do pomiarów podstawowych parametrów meteorologicznych (promieniowanie całkowite, usłonecznienie, temperatura i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru ) niezbędnych do oceny warunków meteorologicznych i klimatycznych przy projektowaniu i realizacji instalacji solarnych (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Stacja wyposażona jest w moduł fotowoltaiczny służący do jej zasilania w energię elektryczną, niezbędną do pracy czujników. W przyszłości zestaw zostanie uzupełniony o urządzenie pozwalające mierzyć natężenie promieniowania słonecznego.

Badania są prowadzone wraz z Katedrą Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego, w ramach podpisanego z Grupą Euro-Centrum porozumienia. Mają służyć określeniu warunków meteorologicznych panujących w miejscu planowanej instalacji urządzeń do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej, w celu wyboru optymalnych dla tego miejsca rozwiązań technologicznych. W dalszej perspektywie stacja będzie częścią składową laboratorium funkcjonującego w Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym. Uzyskane informacje będą także przekazywane producentom i instalatorom urządzeń solarnych skupionych w Euro-Centrum Klastrze.

 • Okres realizacji: Grudzień 2008
Fundusz Inkubacyjny Kapitał dla Energii
Akcelerator Technologiczny Euro-Centrum
Projekty zakończone
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .