ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> > Projekty-zakonczone

Projekty zakończone

 

 

Projekt „Utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum- rozwój i zastosowanie nowych technologii w obszarze poszanowania energii i jej odnawialnych źródeł” realizowany jest w ramach Działania 5.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego celem jest stymulowanie rozwoju firm działających w sektorze poszanowania energii w budynkach. Kluczowym działaniem jest stworzenie infrastruktury (budynków oraz zaplecza laboratoryjnego), która pozwoli prowadzić przedsiębiorstwom i zespołom naukowym działalność badawczo-rozwojową, ukierunkowaną na rozwój technologii energooszczędnych w budownictwie. Park będzie też koordynował współpracę firm tego sektora w ramach Klastra Technologii Energooszczędnych.

Zadanie rozszerzające nr 1 pt. Zwiększenie potencjału laboratoryjnego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum.

Jego celem jest  rozbudowa infrastruktury laboratoryjnej Parku niezbędnej dla zapewnienia korzystnych warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorców prowadzących działalności badawczą, rozwojową lub innowacyjną w dziedzinie poszanowania energii oraz wykorzystania jej odnawialnych źródeł.        

Zadanie Rozszerzające nr 2  pt. "Rozbudowa potencjału laboratoryjnego Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum".

W ramach zadania rozszerzajacego planowane jest utworzenie kolejnego obiektu niskoenergetycznego - budynku montażowo-usługowego spełniającego funkcję badawczą, biurową i wystawienniczą, a także stworzenie Laboratorium Ogniw Folotowltaicznych do badania modułów fotowoltaicznych. Rozszerzone zostanie także Laboratorium Inteligentnych Sieci Energetycznych oraz data center.

 • Wartość projektu: 129 218 344,88 PLN
 • Poziom dofinansowania z EFRR: 75 374 601,90 PLN
 • Czas realizacji: od października 2010 do września 2015 roku

Więcej o projekcie >>

 

Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach

Projekt „Rozbudowa Euro-Centrum w kierunku utworzenia Żywego Laboratorium Technologii Informacyjnych w Katowicach”  realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość” Działanie 1.3 „Transfer technologii i innowacji”.

Liderem projektu jest: Euro-Centrum
Partnerem projektu jest:  
Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

 • Całkowita wartość projektu: 6 273 023,93 zł
 • Poziom dofinansowania: 50%
 • Czas realizacji: od maj 2013 do maja 2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych

Projekt systemowy „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Powołanie Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych jest jednym z rezultatów projektu systemowego „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego” prowadzonego w latach 2011-2013.  Celem utworzenia Sieci jest rozwój potencjału technologicznego i innowacyjnego regionu i zbudowanie przewagi konkurencyjnej województwa śląskiego, która będzie oparta na programowaniu zmian gospodarczych wśród przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego. 

Liderem projektu jest: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Partnerami projektu są: Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Park Naukowo-Technologiczny Technopark w Gliwicach;
Konsorcjum w składzie: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum w Katowicach, Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości Rozwoju sp. z o.o., Instytut Techniki i Aparatury Medycznej w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religi.

 • Wartość projektu: 4 967 045, 58 zł
 • Poziom dofinansowania: 100%
 • Czas realizacji: od września 2013 do września 2015 

 

   

Ocena warunków klimatycznych dla potrzeb pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Od grudnia 2008 roku na terenie Euro-Centrum działa stacja meteorologiczna z zestawem czujników. Służy ona do pomiarów podstawowych parametrów meteorologicznych (promieniowanie całkowite, usłonecznienie, temperatura i wilgotność powietrza, prędkość i kierunek wiatru ) niezbędnych do oceny warunków meteorologicznych i klimatycznych przy projektowaniu i realizacji instalacji solarnych (kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne). Stacja wyposażona jest w moduł fotowoltaiczny służący do jej zasilania w energię elektryczną, niezbędną do pracy czujników. W przyszłości zestaw zostanie uzupełniony o urządzenie pozwalające mierzyć natężenie promieniowania słonecznego.

Badania są prowadzone wraz z Katedrą Klimatologii Uniwersytetu Śląskiego, w ramach podpisanego z Grupą Euro-Centrum porozumienia. Mają służyć określeniu warunków meteorologicznych panujących w miejscu planowanej instalacji urządzeń do pozyskiwania i przetwarzania energii słonecznej, w celu wyboru optymalnych dla tego miejsca rozwiązań technologicznych. W dalszej perspektywie stacja będzie częścią składową laboratorium funkcjonującego w Euro-Centrum Parku Naukowo-Technologicznym. Uzyskane informacje będą także przekazywane producentom i instalatorom urządzeń solarnych skupionych w Euro-Centrum Klastrze.

 • Okres realizacji: Grudzień 2008

Rewitalizacja prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych (REWIPROMIEN)

 

W ramach Projektu przewiduje się opracowanie rozwiązania technicznego interfejs do prosumenckich mikroinstalacji energoelektrycznych (PME) pozwalającego na bardziej racjonalne gospodarowanie energią i paliwami w PME. Opracowany interfejs, w jednej swobodnie konfigurowalnej strukturze, będzie łączył techniki sterowania rozpływem energii w instalacjach budynkowych (cieplnych i elektrycznych), techniki optymalizacji pracy źródeł odnawialnych i techniki sterowania magazynami energii cieplnej i elektrycznej (w tym mobilnych magazynów energii pojazdów elektrycznych). Rozwiązanie zawierać będzie zarówno część wykonawczą - przekształtnik energoelektroniczny o modułowej konstrukcji jak i część teleinformatyczną odpowiedzialną za działania zarządczo-sterownicze, pomiarowe, ewidencyjne i komunikacyjne. Interfejs będzie miał możliwość funkcjonowania w nowym trybie pracy typu semi off grid, pozwalającym na swobodne kształtowanie bilansu energetycznego na granicy sieci zawodowej i PME.

W ramach projektu przewiduje się następujące zadania:

 • Analiza i badania sposobów integracji odbiorników, źródeł OZE, zasobników i sieci elektroenergetycznej;
 • Analiza infrastruktury teleinformatycznej i pomiarowej dla celów zarządzania i sterowania instalacji prosumenckich;
 • Analiza właściwości i badania zasobników energii dla mikroinstalacji prosumenckich;
 • Analiza wielokryterialna systemów wewnętrznego zarządzania i sterowania energią w mikroinstalacjach prosumenckich;
 • Opracowanie topologii i algorytmów sterowania dwukierunkowym przekształtnikiem sieciowym AC/DC oraz sterowania nadrzędnego przekształtnikiem;
 • Opracowanie topologii i algorytmów sterowania przekształtników generatorowych i zasobnikowych w mikrosieci DC interfejsu;
 • Opracowanie zintegrowanego systemu zarządczo-sterowniczego interfejsu wraz z układem komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej interfejsu;
 • Opracowanie oraz badania prototypów interfejsu.

Źródło finansowania: Program GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych, który jest wspólną inicjatywą Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), w związku z umową GEKON1/02/213877/31/2015.

Liderem projektu jest: Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

Konsorcjum naukowo-przemysłowe w składzie: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Śląska, Uniwersytet Zielonogórski, Euro-Centrum S.A., Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum

 • Wartość projektu: 7 961 839 zł
 • Czas trwania: styczeń 2015 - grudzień 2016

 

Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii

 

Projekt „Kapitał dla innowacji w obszarze poszanowania energii” był realizowany w ramach Działania 3.1. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Celem projektu była pomoc w rozwijaniu pomysłów innowacyjnych, zwłaszcza w dziedzinie poszanowania energii oraz odnawialnych źródeł energii.

Wspieranie tego typu inicjatyw  odbywało się poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz pomoc w pozyskiwaniu kapitału. Wśród prowadzonych działań świadczono usług doradcze, coachingowe, udostępniano technologię i niezbędną infrastrukturę parku maszynowego oraz wsparcie kapitałowe.

W efekcie projektu utworzono 14 spółek technologicznych, czyli o 2 więcej niż zakładano. Informacje dotyczące ich profilu znaleźć można na stronie: www.kapitaldlaenergii.pl


    * Wartość projektu: 15 353 412,00 PLN
    * Dofinansowane z EFRR : 15 353 412,00 PLN
    * Czas realizacji: od grudnia 2008 do lutego 2014

 

Inwestujemy w waszą przyszłość 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zoptymalizowanie zużycia energii elektrycznej w budynkach w budynkach - badania strategiczne NCBiR

 

Zadanie badawcze było prowadzone w ramach strategicznego projektu  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków”. W konsorcjum przemysłowo-naukowym, które w lutym 2010 roku wygrało konkurs NCBiR na projekt, współdziałały Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska oraz Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny.

Zadaniem postawionym naukowcom było opracowanie wytycznych dotyczących projektowania i eksploatacji budynków tak, aby zminimalizować zużycie w nich energii elektrycznej. 

Prace konsorcjum rozpoczęły się od diagnozy czynników zużycia energii w polskich budynkach, następnie zdefiniowano dostępne nowe technologie poprawiające efektywność obiektów. W efekcie powstała modelowa instalacja, testowana w budynkach Euro-Centrum Parku oraz Akademii Górniczo-Hutniczej. Dane zebrane podczas analizy  funkcjonowania instalacji, posłużyły za podstawę ostatniego elementu projektu - wytycznych zawartych w poradnikach dla projektantów i zarządców budynków.  

Na realizację zadań jednostki konsorcjum miały 3 lata. Liderem projektu był Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki  Akademii Górniczo-Hutniczej pod kierunkiem profesora Mariana Nogi.  

Aktualne informacje:

Energia na start

 

Projekt "Energia na start" był realizowany w ramach programu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej". Celem projektu było podnoszenie kwalifikacji młodych i pomysłowych osób, zwłaszcza tych, których zainteresowania wiążą się z efektywnym wykorzystywaniem energii w budynkach.


W ramach projektu organizowano specjalistyczne szkolenia z zakresu szeroko pojętej przedsiębiorczości . Drugim elementem  były wyjazdy na targi sektora energetycznego w kraju i za granicą. Tam uczestnicy mieli okazję nawiązać kontakty biznesowe, zaprezentować i sprzedać swój innowacyjny pomysł lub ofertę własnej firmy.

Wartość projektu: 753 312 PLN

Wysokość dofinansowania z MNiSW: 677 980 PLN

Czas realizacji: styczeń 2009 - 2010

www.energianastart.pl 

 

Nauka i przemysł

 

Projekt „Rozwój kadr dla gospodarki opartej na wiedzy” zrealizowany został w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu było podniesienie kwalifikacji kadry zatrudnionej w instytucjach B+R, parkach technologicznych i przemysłowych. W ramach projektu organizowano specjalistyczne warsztaty, seminaria tematyczne oraz konferencje. Uczestnicy projektu wzięli także udział w szkoleniach zorganizowanych w zagranicznych ośrodkach w Hiszpanii oraz Finlandii.

Wartość projektu: 1 995 361,67 PLN

Poziom dofinansowania z EFS: 1 995 361,67 PLN

Projekt w realizacji: od października 2008 r. do maja 2010 r.

www.naukaiprzemysl.pl 

Usługi doradcze

 

"Usługi doradcze na potrzeby Parku Przemysłowego „Euro-Centrum" Katowice" w ramach działania 1.3 SPO-WKP  Nr WKP_1/1.3/1/2006/56/186/U.

Głównym celem projektu było świadczenie usług doradczych dla spółki zarządzającej Parkiem Przemysłowym „Euro-Centrum" Katowice w celu wykreowania Parku jako nowoczesnego kompleksu świadczącego usługi infrastrukturalne i doradcze na rzecz MSP powstających na terenie Górnego Śląska w wyniku restrukturyzacji tradycyjnych sektorów przemysłowych.

Wartość projektu: 915.615,00 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 602 250,00 PLN

Projekt w realizacji: od października 2007 r. do października 2008 r.

Budynek Innowacyjny

 

"Budynek Innowacyjny - model wykorzystania technologii energooszczędnych - rozbudowa Parku Przemysłowego „Euro-Centrum" w ramach działania 1.3 SPO-WKP Nr WKP_1/1.3/1/2006/55/185/U.

Wychodząc naprzeciw polityce energetycznej Unii Europejskiej i naszego kraju Park Przemysłowy "Euro-Centrum" stworzył budynek, w którym swoją siedzibę mają firmy zajmujące się poszanowaniem energii, zaś obiekt ten jest przykładem zastosowania innowacyjnych technologii energooszczędnych. Inwestycja ta została podjęta we współpracy z partnerem austriackim. Rozwiązanie w Katowicach jest bliźniaczą inwestycją zakończoną w maju 2008 roku w miejscowości Weiz w Austrii.

Wartość projektu: 15 980 695,37 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR: 8 153 239,69 PLN

Projekt w realizacji: od lutego 2007 r. do listopada 2008 r.

Utworzenie Parku Przemysłowego

 

"Utworzenie Parku Przemysłowego „Euro-Centrum" w Katowicach i Chełmie Śląskim" w ramach  działania 1.3 SPO-WKP   Nr WKP_1/1.3/2/2005/43/128/U.

Zasadnicza część Parku Przemysłowego zlokalizowana jest w Katowicach - Ligocie na terenach poprzemysłowych, na których znajdują się zdegradowane obiekty. Dzięki realizacji projektu w katowickiej części przywrócono „do życia" 7 budynków oraz powstały 2 nowe, natomiast w Chełmie Śląskim wybudowany został od podstaw jeden nowy obiekt.

Wartość projektu: 69.977.410,64 PLN

Poziom dofinansowania z EFRR:   33.749.999,50 PLN

Projekt w realizacji: od maja 2005 r. do czerwca 2008 r.

Przygotowanie Euro-Centrum na NewConnect

 

Projekt "Przygotowanie analiz i dokumentacji niezbędnych do wprowadzenia spółki Euro-Centrum na rynek NewConnect" został zrealizowany w ramach Działania 3.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Jego bezpośrednim celem było przygotowanie Euro-Centrum Sp. z o.o. do pozyskania zewnętrznego źródła finansowania poprzez wprowadzenie spółki na alternatywny system obrotu NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach projektu wykonano analizy i przygotowano dokumentację niezbędna do przekształcenia spółki w spółkę akcyjną, a następnie wystąpiono z wnioskiem o wprowadzenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect. Środki pozyskane w ramach emisji akcji dla pozyskanego inwestora Euro-Centrum przeznaczono na wspieranie innowacyjnych przedsięwzięć, w szczególności w zakresie poszanowania energii oraz zastosowania odnawialnych źródeł energii.

Wartość projektu: 229 360,00 PLN

Wartość dofinansowania z EFRR: 91 500,00 PLN

Czas realizacji: kwiecień 2009 r. - październik 2010 r. 

Udział w wystawie EXPO 2010 w Szanghaju

 

Projekt  „Udział w wystawie EXPO 2010 w Szanghaju w Chińskiej Republice Ludowej" był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013”.

Wartość Całkowita: 35 304,00 zł

Wnioskowana kwota dofinansowania 17 400,00 zł

Okres realizacji: rok 2010 

 


Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury turystycznej na terenie Euro-Centrum w Katowicach

 

Projekt "Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości infrastruktury turystycznej na terenie Euro-Centrum w Katowicach" realizowany był w ramach Działania 3.1 Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Jego celem było zwiększenie konkurencyjności regionu w obszarze turystyki biznesowej przez rozszerzenie działalności o usługi gastronomiczne. W ramach projektu na terenie Parku Przemysłowego powstała Restauracja Belcanto, stanowiąca miejsce spotkań biznesowych, uroczystych kolacji oraz wydarzeń specjalnych.

Świadczy usługi dla podmiotów zewnętrznych - uczestników wydarzeń organizowanych na terenie Euro-Centrum oraz dla najemców budynków i lokali. 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO – 
- REALNA ODPOWIEDŹ NA REALNE POTRZEBY

• Nazwa projektu: „Wzrost konkurencyjności turystycznej regionu poprzez poprawę jakości
infrastruktury turystycznej na terenie Euro-Centrum w Katowicach”
• Nazwa beneficjenta: EURO-CENTRUM S.A.
• Wartość wydatków kawlifikowanych: 1 292 581,07 PLN
• Dofinansowanie w ramach EFRR: 744 009,67 PLN
• Czas realizacji: od stycznia 2011 do marca 2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl 

Strona projektu: www.restauracja-belcanto.pl

Audyt strategiczny przedsiębiorstwa

 

Projekt „Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa – nową usługą doradczą dla przedsiębiorstw świadczoną przez Instytucje Otoczenia Biznesu” był realizowany w ramach działania 5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Projekt o charakterze ponadregionalnym realizowany był w partnerstwie trzech instytucji: Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. (Lider Projektu), Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum Sp. z o.o. oraz Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.

Celem projektu było wprowadzenie nowej usługi o charakterze proinnowacyjnym, jaką jest Audyt Strategiczny Przedsiębiorstwa. Badanie audytu dotyczyło  przede wszystkim oceny konkurencji oraz wskazania potencjalnych szans i zagrożeń dla firmy w kontekście jej produktów, usług i obszaru, w którym działa. Gotowa usługa audytu zostanie rozpowszechniona wśród krajowych Instytucji Otoczenia Biznesu, dzięki czemu będzie mogła być świadczona przedsiębiorstwom na terenie całego kraju.

Więcej na stronie: www.audytstrategiczny.pl/

 • Wartość projektu: 2 479 300,00 zł
 • Dofinansowanie z EFRR: 2 107 405,00 zł
 • Czas realizacji projektu: od lutego 2011 do sierpnia 2013

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodark

Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie

 

Zadanie badawcze realizowane było w ramach strategicznego projektu  Narodowego Centrum Badań i Rozwoju „Zintegrowany system zmniejszania eksploatacyjnej energochłonności budynków”. Prowadziły je podmioty skupione w konsorcjum naukowo-przemysłowym - Politechnika Śląska (lider), Uniwersytet Śląski, Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny, Główny Instytut Górnictwa oraz Instytut Technik Innowacyjnych EMAG.

Celem badań było opracowanie rekomendacji dotyczących wdrażania  odnawialnych źródeł energii (OZE) w budynkach.

W ramach projektu przeprowadzono analizę wielokryterialna. Ustalano dobór technologii i OZE właściwych dla warunków środowiskowych danego terenu, określonego typu budynków (zarówno wolnostojących obiektów mieszkalnych, jak i zespołów budynków czy biurowców), mając na względzie jak najkorzystniejszą stronę finansową inwestycji.

Efektem końcowym 3-letnich badań są 2 elementy. Po pierwsze, program komputerowy do oceny wpływu struktury budynku na zapotrzebowanie energii i możliwość wykorzystania OZE. Po drugie, publikacja z rekomendacjami dotyczącymi wdrażania OZE.  Oba mają pomóc w realizacji pakietu energetycznego 3x20, który wymaga między innymi, by do 2020 roku 15% energii w Polsce pochodziło ze źródeł odnawialnych.

Projekt śląskiego konsorcjum powstał latem 2009 roku. Pracami nad jego stworzeniem kierował profesor Joachim Kozioł z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej.

Zadanie badawcze dotyczące wykorzystania OZE w budownictwie było realizowane w

Czas realizacji: od 01 maja 2010 do 30 września 2013 r.

Dofinansowanie ze środków NCBiR 2 etapów wynosi 320 000 PLN

Wkład własny 80 000 PLN

Dofinansowanie całego zadania: 5 920 000 PLN)

Całkowita wartość projektu to 6 mln zł.

 

Projekty
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .