ikona
  • icons
  • icons
  • icons
  • spacer
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
  • icons
informacje

> > > Wodor-i-gospodarka-cyrkularna-przyszloscia-slaska

Wodór i gospodarka cyrkularna przyszłością Śląska? Podsumowanie XVIII Forum Nowej Gospodarki

Wodór i gospodarka cyrkularna przyszłością Śląska? Podsumowanie XVIII Forum Nowej Gospodarki

W dniach 22–23 maja w naszym Parku odbyło się Forum Nowej Gospodarki, na które zaproszeni zostali zarówno eksperci i ekspertki z kraju i zagranicy w dziedzinie ekologii i biznesu. Hasłem i tematem przewodnim minionego forum była „Zielona Transformacja Województwa Śląskiego”.

Jak mówi Roman Trzaskalik, prezes PNT Euro-Centrum: „Tym razem rozmawialiśmy o dwóch technologiach, które naszym zdaniem są przyszłością dla regionu województwa śląskiego: gospodarce zamkniętej, tak zwanej cyrkularnej oraz o możliwościach i wykorzystaniu wodoru.”

Spotkania Forum odbywały się z udziałem ekspertów, przedstawicieli biznesu, w tym reprezentantów branży energetyki i przemysłu chemicznego, nauki i administracji samorządowej. Na modelach biznesowych dla technologii recyklingu pracowali studenci kierunków technicznych. Z kolei uczniowie katowickich liceów mieli okazję spierać się na argumenty w debatach oksfordzkich. Podczas dwóch dni forum pełnych debat eksperckich i warsztatów wyłoniła się wizja nowej gospodarki, opartej o odnawialne źrodła energii i umożliwiającej zrównoważony rozwój dla regionu.

Przyczyniająca się do kryzysu klimatycznego działalność człowieka sprawiła, że należy szukać nowych rozwiązań w dziedzinie energii. Ocalić nas może wdrożenie zmian gospodarczych i zwrot w kierunku zielonych technologii produkcji. Zamiast spalania paliw kopalnych, konsumpcyjnego stylu życia i nadmiernego wykorzystania zasobów naturalnych teoria gospodarki obiegu zamkniętego proponuje nowe podejście. Kluczowymi dla niej punktami są odejście od linearnego modelu produkcji, utrzymanie surowców jak najdłużej w obiegu, wykorzystywanie zastanych zasobów zamiast ich wymieniania na nowe i budowanie planów gospodarczych opartych na synergiach.

W ostatnich latach kryzys klimatyczny zdecydowanie przyspieszył, niosąc poważne zagrożenie dla ludzi i otoczenia naturalnego. Z rozmów podczas forum wyniknęło, że najbardziej palącą potrzebą w regionie jest wprowadzenie zmian na poziomie legislacyjnym i organizacyjnym, które pozwolą na realny rozwój i sprawią, że polska gospodarka będzie za kilka lat konkurencyjna wobec innych w Unii Europejskiej.

Efektem wspólnych prac uczestników XVIII Forum Nowej Gospodarki i dyskusji ekspertów stały się rekomendacje dla kluczowych dokumentów regionalnego rozwoju: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Jak wspomina Dorota Pawlucka, Global Alliance Manager w Covestro: „Ważnym działaniem podczas forum było zaangażowanie młodzieży. To właśnie oni dzięki swoim pomysłom i energii będą oni kształtowali naszą przyszłość.”

Podczas spotkań nasi eksperci: Dorota Pawlucka z Covestro, Zuzanna Kurczek  z Urzędu Miasta Chorzów, Piotr Cofałka z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i GOZ PAN, Anna Sapota z TOMRA, Rafał Żelazny z Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Damian Kołakowski z Metropolia GZM ocenili szanse i zagrożenia dla śląskiego przemysłu, które wyniknęłyby z nadchodzących zmian technologicznych.

Poza gospodarką obiegu zamkniętego, drugą ważną i realną dla Śląska technologią okazał się wg ekspertów i ekspertek wodór. Dzięki swojej różnorodności, może być on zastosowany do wielu gałęzi lokalnej gospodarki a na tym etapie należy wypracować sposoby jego zastosowania w regionie. Poza biorącą udział w warsztatach młodzieżą, drugiego dnia gośćmi forum byli: Jarosław Zuwała z Instytutu Technologii Paliw i Energii, Bartosz Polnik z ITG KOMAG, Jan Bondaruk z GIGu, Krzysztof Łokaj z Neo Energy Group,  Aleksander Naumann z Hynfra P.S.A oraz Angee Fehling z Niemieckiego Towarzystwa Inżynierii Chemicznej i Biotechnologii i Justyna Piszczatowska z green-news.pl.

Według Angee Fehling neutralność klimatyczna 2050 wciąż leży w zasięgu możliwości tak uprzemysłowionego regionu jakim jest Śląsk. Aby sprostać temu wyzwaniu należy jak najszybciej wdrożyć zmiany technologicznie i modyfikować je w zależności od potrzeb.

Na miejscu, podczas konferencji, nie zabrakło przedstawicieli Urzędu Miasta Katowice. Debacie na temat obiegu zamkniętego przysłuchiwał się między innymi wiceprezydent Mariusz Skiba, do którego kierowano uwagi i pomysły.

Spotkania XVIII Forum Nowej Gospodarki organizowane zostały dzięki projektowi CIRCULAR FOAM, dofinansowanego z programu Komisji Europejskiej Green Deal na rzecz budowania rozwiązań systemowych dla niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu przyszłości.

Organizatorem Forum Nowej Gospodarki był Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum. Honorowy Patronat nad wydarzeniem objęli: Jakub Chełstowski - Marszałek Województwa Śląskiego, Kazimierz Karolczak - Przewodniczący Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice, Martin Kremer - Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we WrocławiuAgencja Rozwoju Przemysłu

Patronat i współpracę organizacyjną podjęli: AHK Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-HandlowaObserwatorium Specjalistyczne Energetyka, sieć partnerów Circular FoamUniwersytet Ekonomiczny we WrocławiuCovestroDechemaŚląsko-Małopolska Dolina Wodorowa. Patroni medialni: GlobenergiaŚląska OpiniaTermomodenizacja.

Spotkania XVIII Forum Nowej Gospodarki zorganizowane zostały dzięki projektowi CIRCULAR FOAM CIRCULAR FOAM,  realizowanym z programu Komisji Europejskiej Green Deal na rzecz budowania rozwiązań systemowych dla niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu przyszłości. Numer umowy o udzielenie dotacji: 101036854 oraz w związku z członkostwem Parku w programie „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim II" (SO RIS w PPO II) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji; decyzja o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.04.01-24-06C8/19-00. 

XIX Forum Nowej Gospodarki odbędzie się w Katowicach w przyszłym roku.

XVIII Forum Nowej Gospodarki

XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
XVIII Forum Nowej Gospodarki
Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .