ikona
 • icons
 • icons
 • icons
 • spacer
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons
 • icons

> Konsultacje-spoleczne-projektu-Regionalnej-Strategii-Innowacji-Wojewodztwa-slaskiego-2030

Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030

Konsultacje społeczne projektu Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030

Na podstawie Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 601/217/VII/2021 z dnia 10 marca 2021 roku rozpoczynają się konsultacje społeczne projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030". Dokument został opracowany zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Nr 2984/196/VI/2020 z dnia 16.12.2020 r. w sprawie przyjęcia „Szczegółowego opisu procesu aktualizacji strategii – wersja 1.2. oraz prowadzenia prac nad aktualizacją lub opracowaniem dokumentów strategicznych (SOPAS).

Prace nad projektem „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030" są prowadzone przez Departament Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach projektu pt. „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania w województwie śląskim (SO RIS w PPO II)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.4. Wsparcie ekosystemu innowacji, Poddziałanie 1.4.1. Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.

Proces aktualizacji tego dokumentu prowadzony jest w oparciu o zasadę szerokiego partnerstwa. Opracowanie projektu „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030” jest zadaniem realizowanym przez Zespół Naukowy złożonego z przedstawicieli:

 1. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Departamentu Rozwoju Regionalnego, Referatu Regionalnej Strategii Innowacji,
 2. Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice”,
 3. Ekspertów PNT „Technopark Gliwice,
 4. Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych.

Dokument uwzględnia najnowsze zalecenia Komisji Europejskiej w programowaniu regionalnego rozwoju innowacji na lata 2021-2030, w szczególności dotyczące procesu przedsiębiorczego odkrywania, identyfikacji inteligentnych specjalizacji oraz rozwoju technologicznego regionu.

Przyjęcie przedmiotowego dokumentu przez Sejmik Województwa Śląskiego planowane jest w połowie roku 2021 tj. po opracowaniu „Prognozy oddziaływania na środowisko” i przeprowadzeniu ostatecznych konsultacji społecznych.

Uwagi prosimy przekazywać do dnia 15 kwietnia 2021 r. wyłącznie na załączonym poniżej formularzu elektronicznym na adresy: Monika Ptak-Kruszelnicka monika.ptak@slaskie.pl oraz dr Bogumiła Kowalska bogumila.kowalska@slaskie.pl

Uwagi przesłane po wskazanym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

 

PROJEKT "REGIONALNEJ STRATEGII INNOWACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO"

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW

 

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Referat Regionalnej Strategii Innowacji

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość
innowacyjna gospodarka
euro centrum
fundusz europejski
.box-1 { width:100%; height:10px; overflow:scroll; }

Spotkajmy się w miejscu, w którym łączymy naukę i biznes, aby dostarczać innowacyjne rozwiązania dla technologii energooszczędnych.

Adres

Skontaktuj się z nami

Wysyłając zgłoszenie wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z nawiązaniem przez właściciela strony www współpracy w obszarze innowacyjnych rozwiązań dla technologii energooszczędnych.
Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, będzie Park Naukowo-Technologiczny „Euro-Centrum” Sp. z o.o z siedzibą w Katowicach, przy ul. Ligockiej 103; kod pocztowy: 40-568. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: tel. 32 205 00 92; kontakt@euro-centrum.com.pl. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: j.krzystek@euro-centrum.com.pl. w każdej sprawie dotyczącej danych osobowych. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania informacji o naszej ofercie, odpowiedzi na skierowane do nas pytania oraz nawiązania współpracy, a także, że przysługują Państwu prawa dostępu do Państwa danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), a także pozostałe prawa opisane w klauzuli informacyjnej, której treść dostępna jest tutaj .